Parkeringsbestemmelser

Parkeringsbestemmelser for Solbakken 2 boligsameie


Det indre veisystemet i Solbakken 2 skal i prinsippet være fritt for all motorisert ferdsel. 

Som ”indre veisystem” forstås alle veier innenfor bommene i boligsameiet.   

 

Kjøring til/fra egen seksjon er tillatt når det anses som strengt nødvendig.   

Vurdering av nødvendigheten er tillagt den enkelte boligeier etter følgende retningslinjer:

•Når kjøretøyet nyttes til varetransport der varene i omfang overskrider det som er praktisk og mulig

å bære fra egen parkeringsplass til egen bolig.

•Når egne familiemedlemmer, eller andre som skal besøke egen bolig, har en bevegelseshemming

som gjør gange fra parkeringsplass til egen bolig vanskelig eller umulig.

 

Hvis boligeier ikke ut fra denne bestemmelse kan avgjøre om ønsket om å kjøre inn til egen bolig er legitim, 

skal bestemmelsens intensjon legges til grunn for egen avgjørelse. Intensjonen er at trafikken inne på boligområdet 

skal begrenses til det som er strengt nødvendig – og således medvirke til at sameiets indre veisystem skal være 

tilnærmet fritt for trafikk med motorkjøretøy

 

Styrets medlemmer, eller de(n) som styret bemyndiger, har rett til å påtale kjøring som er, eller anses å være i strid med reglene.

 

Farten inne i boligområdet skal være gangfart, MAX 15 km/t.

 

Parkering utenom egen fast parkeringsplass/garasje er ikke tillatt.

Inne i boligfeltet er det kun lov med nødvendig stans for av og/eller påstigning.

 

Alle feltets veier skal til enhver tid være fremkommelige for nyttekjøretøy som brann, politi, ambulanse, renovasjonsetaten,

brøyte- og strøkjøretøy, kjøretøy som nyttes ved fra- og tilflytting osv.

 

I Solbakken 2 boligsameie finnes det parkeringsplasser som er forbeholdt besøkende til sameiets boligeiere.

Disse plasser er ikke tillatt brukt som parkeringsplass for de som bor i Solbakken 2.

 

Lengste tillatte parkering på gjesteparkeringsplassene er 72 timer (3.døgn) 

 

Uregistrerte kjøretøy av alle typer, samt alle typer registrerte og uregistrerte hengere må påregnes fjernet for eieres regning og risiko, 

hvis ikke annet er avtalt med styret. Det er ikke tillatt å parkere/hensette slike på noen del av sameiets område,

ei heller på oppmerkede parkeringsplasser. Unntaket er når slike parkeres/hensettes på plasser i garasjene som eies av boligeieren selv.

 

Parkering på sameiets område er regulert etter privatrettslige regler og sameiet har avtale med med et parkeringsselskapom oppfølging.

Parkeringsbestemmelsene er godt skiltet ved innkjøringene til sameiet.

Ved brudd på bestemmelsene må bileier/fører påregne at det blir ilagt et kontrollgebyr.

Et kjøretøy  kan også borttaues direkte dersom det er parkert slik at det er til hinder for eventuelle utrykningskjøretøy, brøyting eller renovasjon.

I slike tilfeller vil borttauing skje med hjemmel i Veitrafikklovens § 37. Iht samme paragraf vil politiet i slike saker bli orientert om borttauingen.