Bruksreglement for garasjer og biloppstillingsplasser

Bruksreglement for garasjer og biloppstillingsplasser


§ 1. Begrenset parkering

Kjøretøy SKAL parkeres i seksjonseiers garasje-/biloppstillingsplass. Det er IKKE tillatt for seksjonseier/ andre beboere å parkere

på gjesteparkeringsplass eller andre steder på sameiets grunn uten styrets godkjenning.

Kjøring til seksjonene er kun tillatt for nødvendig transport av personer eller varer.

Ved overtredelse kan kjøretøy borttaues på eiers regning og risiko.


§ 2. Garasjer og biloppstillingsplasser

§ 2-1: Antall

Sameiets parkeringsområder består av følgende areal:

a. garasjeplasser

b. biloppstillingsplasser for seksjonseiere

c. gjesteparkeringsplasser


§ 2-2: Eierforhold

Garasjeplassene, biloppstillingsplassene og gjesteparkeringsplassene er sameiets eiendom i samsvar med sameierlovens regler.

 

§ 2-3: Fordeling

Styret fordeler parkeringsområdene mellom sameiets seksjonseiere. Garasjeplassene tildeles ved skriftlig leiekontrakt sameiet v/styret

og leier (seksjonseier), og etter at leier har innbetalt leieinnskudd. Ved overtegning vil tidspunkt for innbetaling av leieinnskudd være 

avgjørende for prioriteringen. Biloppstillingsplassene fordeles av styret.

 

§ 2-4: Bruksrett

Leier gis ved skriftlig avtale eksklusiv bruksrett til sin garasjeplass. Til hver boligseksjon skal det til enhver tid være knyttet bruksrett til en 

garasjeplass eller en biloppstillingsplass. Plassene kan byttes internt mellom seksjonseierne. En ombytting krever godkjenning av styret.

Hvor byttingen gjelder garasjeplass, må det også undertegnes ny avtale om bruksrett til garasjen mellom sameiet og ny leier.

Seksjonseierne avtaler selv hvilket vederlag som skal ytes ved slik ombytting. Fremleie tillates ikke, likevel med følgende unntak;

den seksjonseier som ikke har motorvogn kan fremleie sin garasje-/ biloppstillingsplass til annen seksjonseier i S/E Solbakken II.

Fremleier vil da ikke ha rett til å benytte andre plasser på sameiets parkeringsområde. Et fremleie kan ikke iverksettes før styrets godkjenning

foreligger. Når en seksjon selges, eller på annen måte realiseres, medfølger den garasje eller biloppstillingsplass som er knyttet til vedkommendes

bruksrett. Ny seksjonseier som skal overta garasje er forpliktet til å undertegne avtale om bruksrett til garasjeplass med sameiet.


§ 2-5: Bruksrettens innhold

Garasje-/biloppstillingsplassen kan kun brukes til parkeringsformål. Ved strømuttak til motor-/kupevarmer skal det benyttes tidsbryter.

Ved gjentatte brudd på reglene, kan styret frata leier garasjen ved oppsigelse.   

Den oppsagte leier skal i såfall tildeles en biloppstillingsplass og har krav på et refusjonsbeløp. Refusjonsbeløpet settes til et beløp tilsvarende 

høyeste bud ved overtakelse til ny leier, likevel slik at beløpet ikke kan overstige opprinnelig innbetalt leieinnskudd. 

Dersom ingen andre seksjonseiere ønsker å overta garasjeplassen, kan sameiet overta plassen mot å betale opprinnelig innbetalt leieinnskudd til den oppsagte leier.

Sameiet har rett til å motregne i refusjonsbeløpet for skyldige fellesutgifter knyttet til garasjeplassen.
 

§ 2-6: Finansiering (leieinnskudd)

Leier skal betale leieinnskudd tilsvarende garasjens totalkostnader.


§ 2-7: Drift

Sameiet v/styret er ansvarlige for den daglige drift av garasjene samt det øvrige parkeringsareal.

 

§ 2-8: Løpende kostnader

Leierne betaler sin andel av fellesutgiftene. Utgiftene fastsettes av styret og inndrives ved et tillegg i fellesutgiftene eller på annen hensiktsmessig måte.